Marzec
23

Pomóż młodym na rynku pracy

WUP w Krakowie

Daj szansę osobom młodym na małopolskim rynku pracy. Przygotuj projekt i otrzymaj dotację na jego realizację. Chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić? Weź udział w spotkaniu informacyjnym w Wadowicach.

Podczas spotkania, które odbędzie się w środę, 29 marca 2017 r., w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, zostaną omówione kryteria oceny projektów dedykowanych osobom do 30. roku życia, pozbawionych pracy i nie kształcących się oraz założenia konkursu ogłaszanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe/1.2.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Małe Inicjatywy.

Na spotkaniu zostanie również zaprezentowana sytuacja osób młodych na małopolskim rynku pracy oraz wybrane kwestie związane z realizacją projektów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji rynku pracy:

  • instytucji dialogu społecznego, czyli związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe ‐ jeżeli wśród ich zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
  • instytucji partnerstwa lokalnego, czyli grupy instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy;
  • Ochotniczych Hufców Pracy;
  • agencji zatrudnienia;
  • instytucji szkoleniowych.

 

Osoby zainteresowanie udziałem w spotkaniu proszone są o zgłaszanie się e-mailowo na adres: rmichalik@wup-krakow.pl do 27 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania można znaleźć na stronie: www.power.wup-krakow.pl.

 

Zaproszenie na spotkanie dot. PO WER w Wadowicach