Kwiecień
23

Pierwsze podsumowanie

Ilona Plichta

Ocena i efekty systemu zapewnienia jakości kształcenia w projekcie PFK - Podmiotowe finasowanie kształcenia oraz idea Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK) - dyskusja podczas spotkania, które odbyło się 17 kwietnia 2015 na Politechnice Krakowskiej.

W spotkaniu podsumowującym pilotaż systemu PFK uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz instytucje szkoleniowe posiadające znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Wydarzenie było okazją do wysłuchania opinii na temat zakończonego testu bonów szkoleniowych w Małopolsce.


W trakcie dyskusji poruszono następujące kwestie w obszarze zapewniania jakości szkoleń:


1. Partnerskie podejście audytorów do instytucji szkoleniowych - Audytorzy, którzy byli w firmach szkoleniowych byli partnerami. Przedstawiciele audytowanych instytucji szkoleniowych podkreślali profesjonalizm audytorów i przydatność samego audytu (pomógł uporządkować procesy i różne kwestie w zakresie zarządzania). Można w związku z tym stwierdzić, że w przypadku uruchomienia procesu weryfikacji duży nacisk musi być położony na wiedzę, umiejętności i kompetencje audytorów.
2. Monitoring instytucji szkoleniowych - pojawił się głos, że system powinien się opierać na zaufaniu do firm szkoleniowych, że będą utrzymywały jakość, połączonym z corocznym audytem wewnętrznym i co 3 lata audytem zewnętrznym – bez potrzeby zewnętrznego monitorowania firm w tym okresie. Głos ten jednak nie znalazł poparcia u większości firm, które zgłaszały, że jednak potrzebny jest monitoring ze strony instytucji zewnętrznej, bo system nie jest jeszcze na tyle "dojrzały", aby mógł się opierać na zaufaniu.
3. Możliwość odwołania od wyniku audytu - pojawiła się również uwaga do ścieżki odwoławczej w prowadzonych audytach – brak możliwości odwołania od wyniku audytu do instytucji przyznającej znak jakości. W stworzonym systemie zaprojektowano - odwołanie „reklamację” na ustalenia audytora do firmy audytującej. Warto rozważyć, w przypadku kontynuacji weryfikacji, wprowadzenie ścieżki odwoławczej do instytucji zewnętrznej, mając jednak na uwadze, że  im więcej osób i instytucji jest zaangażowanych w ocenę tym mniej może być ona obiektywna.
4. Firmy szkoleniowe zwróciły uwagę, na fakt, że opinie uczestników nie są adekwatnym źródłem informacji o jakości szkolenia - np. łatwo jest zadziałać na szkoleniu w taki sposób, żeby uczestnik wyszedł zadowolony (np. zadbanie o odpowiednią atmosferę na szkoleniu) a nie koniecznie „nauczony”.
5. Uwzględnianie MSUES w przetargach organizowanych przez instytucje publiczne - pojawiły się głosy braku spójnego podejścia do firm ze znakiem jakości MSUES w przetargach organizowanych przez instytucje publiczne – nie wszystkie honorują znak jakości przy wyborze oferty. W związku z powyższym firmy ze znakiem jakości nie są w stanie wygrać takiego postępowania (ich szkolenia są droższe). Instytucje szkoleniowe zwróciły uwagę na to, że dopóki nie stanie się powszechne stosowanie kryteriów jakościowych w tego typu zamówieniach, instytucje te nie są  konkurencyjne w tym obszarze rynku (ponieważ muszą świadczyć usługi zgodnie z kryteriami jakościowymi MSUES, żeby nie stracić znaku). Firmy które poddały się weryfikacji liczą jednak na to, że  podmiotowy system finansowania usług zmieni tę sytuację i będą mogły konkurować o klienta jakością .

Instytucje szkoleniowe, które stawiają na jakość, rozwój i doskonalenie usług oraz dbają o klienta stwierdziły również, że testowany system wykorzystujący bony szkoleniowe jest dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy  i mocno na nim skoncentrowany.  Zwrócono jednak uwagę, że podmiotowe systemy finansowania powinny  położyć większy nacisk na:


1. Informację o możliwościach wsparcia i zachęcanie odbiorców do skorzystania z dofinansowanych usług – trudno było namówić na szkolenia mikro- i małe– przedsiębiorstwa;
2. Analizę potrzeb przedsiębiorstw - system podmiotowy „nastawiony jest” na szkolenia otwarte, z indywidualnymi potrzebami klientów,  trudno jest zrealizować w jego ramach szkolenie zamknięte.
3. Adekwatność szkoleń do potrzeb przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – kluczowe wyzwanie dla rynku szkoleń.

Zobacz prezentację ze spotkania


W drugiej części przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowali ideę Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK) i dotychczasowe wyniki prac oraz wynikające z tego korzyści. Przedstawiciele IBE chętnie wysłuchali opinii uczestników na temat idei SRK. Refleksje uczestników „będą dla nich bardzo cenne przy dalszych pracach”- stwierdzili przedstawiciele IBE podsumowując spotkanie.

spotkanie IS