Maj
15

Małopolska otwarta na uczenie się przez całe życie - podsumowanie konferencji

WUP Kraków

Czy Małopolanie podnoszą swoje kwalifikacje, co robi samorząd, aby wspierać rozwój osobisty i zawodowy mieszkańców, jak Małopolska wypada na tle innych regionów Polski, jeżeli chodzi o aktywność edukacyjną obywateli – na te oraz wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć goście VIII Konferencji Małopolska otwarta na wiedzę, która odbyła się 13 maja w Krakowie.

Pod hasłem Od wyzwań do rozwiązań przedstawiciele nauki, edukacji, biznesu i administracji publicznej mówili
o zadaniach stojących przed regionem chcącym budować przewagę konkurencyjną w oparciu o potencjał swoich mieszkańców.
Punktem wyjścia do dyskusji były doświadczenia Małopolski w testowaniu innowacji dla rynku pracy:
 1. podmiotowego finansowania kształcenia, czyli narzędzia wspierającego przedsiębiorców w szkoleniu pracowników przy pomocy bonów[1];
 2. rozwiązań dotyczących funkcjonowania zintegrowanego systemu kwalifikacji[2], a w szczególności:

•zgłaszania przez przedsiębiorców propozycji kwalifikacji i opisywania ich językiem efektów uczenia się;
•potwierdzania kompetencji zdobytych w różny sposób: w szkole, na uczelni, kursach i szkoleniach oraz poprzez doświadczenie zawodowe;
•zapewniania jakości w instytucjach potwierdzających kompetencje i nadających kwalifikacje.
 
Eksperci – na tle najnowszych badań – prezentowali zmiany wprowadzane na szczeblu krajowym oraz działania podejmowane przez Małopolskę w obszarze uczenia się osób dorosłych, które składają się na spójną wizję systemu wspierającego zarówno pracowników, jak i pracodawców.
Dr Barbara Worek z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentowała wyniki najnowszej edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Optymizmem napawa fakt, że Małopolanie tuż obok mieszkańców Podlasia są w krajowej czołówce, jeżeli chodzi o aktywność edukacyjną w 2014 roku. Dotyczy to zarówno osób pracujących, jak i bezrobotnych, uczestniczących w nieobowiązkowych kursach lub szkoleniach w ostatnich 12 miesiącach.
 
Oczywiście aktywności edukacyjnej sprzyja aktywność zawodowa: najczęściej podnoszą swoje kwalifikacje osoby pracujące, najrzadziej nieaktywne. Do udziału w szkoleniach motywują Małopolan głównie powody o charakterze zawodowym, duże znaczenie ma też rozwój własnych zainteresowań. Nie dziwi, że częściej inwestują we własny rozwój osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych, natomiast niepokoi niski poziom aktywności edukacyjnej wśród nauczycieli (zwłaszcza kształcenia zawodowego i podstawowego).
 
Jaki wpływ na aktywność edukacyjną ma wiek? Wśród pracujących kobiet najczęściej uczestniczą w szkoleniach osoby w wieku 25-29 lat, 40-44 lata i 50-54 lata, natomiast wśród pracujących mężczyzn aktywność szkoleniowa spada po 30. roku życia. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, aktywnością szkoleniową wyróżniają się kobiety z wykształceniem wyższym w wieku 45-49 lat, a nawet po 55. roku życia.
 
Warto podkreślić, że tendencja związana z wysokim poziomem aktywności edukacyjnej Małopolan na tle innych regionów Polski utrzymuje się od kilku już lat, na co – zdaniem dr Worek – duży wpływ ma wprowadzanie na szczeblu regionalnym innowacji służących rozwojowi mieszkańców. O nich właśnie mówiła Barbara Matyaszek – Szarek z Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Zwróciła uwagę na to, że zarówno podmiotowe finansowanie kształcenia, jak i rozwiązania służące funkcjonowaniu zintegrowanego systemu kwalifikacji to innowacje, które oddziaływują na pracodawców, sektor edukacji, a przede wszystkim na mieszkańców regionu. Ich głównymi wartościami są: przyszłość, przedsiębiorczość, porządek, podmiotowość, prawo, potencjał i powszechność.
 
Druga część konferencji odbyła się w formie debaty z udziałem zaproszonych gości oraz publiczności. Wzięli w niej udział: Beata Balińska z Instytutu Badań Edukacyjnych, prof. Roman Batko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marek Filipczyk z Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, Łukasz Krzykwa z firmy Sodexo, Celine Marchal z walońskiej instytucji rynku pracy FOREM, Andrzej Martynuska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Ewa Szuba z firmy Aspen. Dyskutowano wątpliwości związane z testowaniem w Małopolsce podmiotowego finansowania kształcenia oraz rozwiązań dla zintegrowanego systemu kwalifikacji. Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć m.in. na pytania o to, jak funkcjonowanie zintegrowanego systemu kwalifikacji wpłynie na rynek pracy, na ile rewolucyjny charakter ma podmiotowe podejście do współfinansowania usług edukacyjnych z pieniędzy publicznych, czy potwierdzanie kompetencji zdobytych przez doświadczenie jest czymś zupełnie nowym, a także jakie znaczenie dla projektowanych innowacji ma zapewnianie jakości. Debata była okazją do wspólnego zastanowienia się, w jaki sposób należy wprowadzać zmiany, aby sprostać wymaganiom stawianym przez współczesną gospodarkę.
Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Kolejna konferencja Małopolska otwarta na wiedzę już za rok.

 [1] W ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia.
 [2] W ramach projektu pn. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania
informacyjna dotycząca jego funkcjonowania, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.