Maj
18

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2015

Ilona Plichta

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2015.

foto MDG 2015

Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcam.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

1)        mały przedsiębiorca

2)        średni przedsiębiorca

3)        duży przedsiębiorca

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2015 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca".

Laureaci zostają zgłoszeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP.

Warunkiem kandydowania jest złożenie pisemnego i elektronicznego wniosku o przyznanie Nagrody według wzoru stanowiącego załącznik do Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej terminie do 30 czerwca 2015 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:


„Małopolska Nagroda Gospodarcza 2015" na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rozwoju Gospodarczego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352

(decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)

Osoba do kontaktu: Katarzyna Matejek, tel. 12/63 03 431, e-mail: Katarzyna.Matejek@umwm.pl