Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego bonyszkoleniowe.pl

I. Uwagi ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego bonyszkoleniowe.pl jest Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą pl. Na Stawach 1, 30- 107 Kraków, zwany dalej WUP.
 2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis internetowy www.bonyszkoleniowe.pl (zwany dalej "serwisem") zawiera informacje na temat systemu finansowania usług edukacyjno-szkoleniowych z wykorzystaniem znaków legitymacyjnych. Informacje i materiały w nim zawarte zostały wypracowane w projekcie innowacyjnym testującym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „PFK – Podmiotowe Finansowanie Kształcenia”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto, w serwisie udostępniona została wyszukiwarka instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) oraz wyszukiwarka ofert usług edukacyjno-szkoleniowych w/w podmiotów. Rejestracji do powyższych rejestrów mogą dokonywać wyłącznie podmioty ze znakiem jakości MSUES. Rejestracja wymaga zdefiniowania Loginu i Hasła oraz przekazania formularza z danymi podmiotu (w pliku excel) wraz z Oświadczeniami. Prowadzący serwis nie ingeruje w treść ofert usług edukacyjno-szkoleniowych zamieszczanych przez instytucje szkoleniowe, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu.
 4. WUP zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 5. Zawartość serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r., poz. 1422).

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu.
 2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw WUP, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.

III. Rola WUP

 1. WUP informuje, że dane i informacje podane na stronach serwisu oraz na stronach, do których serwis zawiera odesłania (linki) nie stanowią, w rozumieniu przepisów prawa, oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom serwisu internetowego i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. WUP nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z serwisem za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszej witryny. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. WUP nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.
 3. WUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych danych. Ryzyko z tytułu użytkowania serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 4. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych w ocenie WUP wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, WUP zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym również zmiany lub usunięcia ww. treści i materiałów.
 5. WUP nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 6. Wszystkie informacje publikowane w serwisie są bezpłatne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu.
 7. WUP zastrzega sobie prawo do nie udzielania żadnych informacji, porad, bądź odpowiedzi na jakiekolwiek pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adresatem jest WUP, a w szczególności odpowiedzi na złożone w powyższy sposób oferty pracy.
 8. Serwis nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.).
 9. WUP informuje, iż serwis nie służy do zawierania na odległość umów dotyczących usług edukacyjno-szkoleniowych ani żadnych innych, jak również nie jest wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r., poz. 1422).
 10. WUP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zainfekowaniem wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron, bądź z pobrania z serwisu jakichkolwiek materiałów.
 11. WUP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń niezależnych od WUP.

IV. Partnerzy WUP

 1. Partnerem WUP w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda instytucja szkoleniowa udostępniająca informacje na swój temat w serwisie bonyszkoleniowe.pl. oraz zamieszczająca oferty usług edukacyjno-szkoleniowych.
 2. Do partnerów WUP stosuje się również zapisy regulaminu dotyczące użytkowników.
 3. WUP nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług ogłaszanych za pośrednictwem serwisu, ponieważ ich usługodawcą jest inny podmiot. W przypadku jednak, gdy uczestnik prezentowanej w serwisie usługi ma uwagi do jej jakości, może zgłosić ten fakt do Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce (e-mail: jakosc@wup-krakow.pl), którego rolą jest monitorowanie jakości usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości MSUES.
 4. WUP nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów WUP, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. WUP nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 6. WUP nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z WUP.

V. Zastrzeżenia techniczne

 1. Ze względu na techniczne ograniczenia, WUP nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. WUP nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, WUP nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. WUP nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły, felietony), zdjęcia, grafika, filmy i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Zawartość serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony WUP i na warunkach określonych przez WUP. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się kontaktować z WUP pod adresem pfk@wup-krakow.pl .
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie w celu innym, niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na witrynach WUP podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody WUP na zasadach ogólnych.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie informacje o charakterze danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przekazywane do WUP pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do WUP za pomocą serwisu jest równoznaczne z udzieleniem WUP zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w informacji administratora danych osobowych. Utrwalenie danych w zbiorze danych osobowych WUP i ich przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na „kliknięciu” w link potwierdzający zgłoszenie do subskrypcji newslettera, które jest potwierdzeniem wyrażenia zgody pod zamieszczoną w mailu z subskrypcją klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, dla celów korzystania z newslettera, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Każda osoba ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.
 2. Informacje o charakterze danych osobowych, zamieszczane w serwisie przez instytucje szkoleniowe na temat swoich pracowników (dane trenerów, wykładowców) wymagają uzyskania przez pracodawcę zgody pracownika na wykorzystanie danych osobowych.
 3. Otrzymując dostęp do stron serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego regulaminu i funkcjonowaniem serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę WUP.
 2. WUP zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w serwisie i wchodzą w życie z dniem publikacji.